oblikovanje vseh vrst besedil

   TEHNIČNO
   OBLIKOVANJE
   SEMINARSKIH,
   DIPLOMSKIH,
   MAGISTRSKIH NALOG
   IN DOKTORSKIH
   DISERTACIJ

    Primer urejene diplome

         primer urejene diplome

         kako mora izgledati diploma

         avtomatsko kazalo

         številčenje strani

         razmik med vrsticami

         navajanje virov in literature

    Copyright © 2010
    Vse pravice pridržane.Napotki za boljši jezik

 

Vsak pisni izdelek mora biti tudi jezikovno ustrezno, zato v nadaljevanju navajamo nekaj napotkov in pogostih napak.

Ločila

Ločila pišemo levo stično. To pomeni, da se mora ločilo držati besedila, na katerega se nanaša, za ločilom pa je obvezen presledek. Izjemi sta začetni narekovaj in začetni oklepajem, ki ju pišemo desno stično. Ločila v alinejah so enaka kot v stavku, saj gre le za likovno drugače prikazano besedilo. Torej je treba tudi tu uporabljati vejice, podpičja in pike in kar je še takšnih ločil, čeprav besedilo začenjamo z oznako v novi vrstici.

Oklepaji se morajo (spredaj in zadaj) stikati z besedilom, na katerega se nanašajo.

Tropičje – tri pike kot nadaljevanje stavka se pišejo nestično, ločeno od besedila ... Kadar jih pišemo za besedo brez presledka, pomenijo nadaljevanje besede in ne nadaljevanje stavka oz. misli.

Enote: kg, m, %, EUR …

Oznako za enoto s presledkom ločimo od številke, na katero se nanaša. Enote lahko pišemo z besedo ali s kratico (npr. evrov – EUR; odstotkov – %; kilogramov – kg; …), vendar s kratico zapisane oblike ne sklanjamo (nepravilno: EUR-ov!). Raba simbola za enoto ni dovoljena na začetku vrstice, simbol mora biti v isti vrsti kot število, na katerega se nanaša (svetujemo uporabo nedeljivega presledka).

Datumi

Datume lahko pišemo na različne načine, npr. 3. marec 2000; 3. 3. 2000 … ne pa tudi 08.07.2000. Kadar je datum zapisan v besedilu, je seveda najprimernejša prva oblika, ostale so primernejše za zapisovanje v preglednicah, seznamih … Seveda tudi tu velja, da vsaki piki sledi presledek.

Osebna imena

Po slovenskem pravopisu pišemo imena v obliki Ime in Priimek, ne Priimek in Ime, v primeru oblikovanja abecednega seznama po priimkih, med priimkom in imenom zapišemo vejico, s katero označimo inverzijo. Primer: Priimek, Ime.

Imena gospodarskih družb

Oznako organizacijske oblike gospodarske družbe od njenega imena ločimo z vejico (na obeh straneh) in pri tem upoštevamo pravopisna pravila zapisovanja okrajšav (npr. delniška družba – d. d.) – tudi pri okrajšavi je med elementoma razmik (nedeljivi presledek). Besede (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik), ki poimenujejo pravni položaj podjetja, so okrajšane s krajšavno piko, za pravopisno rabo to pomeni, da mora za piko stati presledek: d. d., s. p., d. o. o.

Kratice

Kadar v besedilu uporabljamo veliko kratic, jih je smiselno navesti na začetku dela v seznamu uporabljenih kratic. Pri tem opozarjamo, da v slovenščini kratice sklanjamo z dodanim obrazilom za vezajem (npr. KM-ja). Nekatere splošno uveljavljene kratice pa sklanjamo kot osebna imena (npr. Unicefa, Name …).

Številke

Števila do deset v besedilu običajno pišemo z besedo. Nad deset jih lahko zapisujemo tudi s številko. Izjema so navedbe količin v preglednicah. Decimalna števila zapisujemo z decimalno vejico. Številke »0« ne zamenjujte s črko »o«, številke »1« pa ne s črko »l«.

 

  •  

info@oblikovanje-diplom.eu

041 212 043